Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Shumen

Displaying 326-350 of 517 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2800000399Natasha Stoyanova Vasileva MD General Paediatrics
1000000440Nevena Mihaylova Hristova-Emin MD
2800000788Nevzat Uzun MD
2800000400Nevyana Stancheva Popova MD Communal Hygiene
2800000401Nedka Pencheva Koleva MD Internal Medicine
2800000402Nedko Plamenov Todorov MD Surgery
2800000404Nedyu Dimitrov Nedev MD Nephrology, Internal Medicine
2800000405Neli Zdravkova Kirilova MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
2800000406Neli Nikolova Todorova MD Psychiatry
2300015967Nelida Hyusein Aliosman MD
2800000407Nikolay Boyanov Nikolov MD Clinical Haematology, Internal Medicine
0300001492Nikolay Valentinov Veselinski MD
1900000902Nikolay Evgeniev Nikolaev MD Respiratory Medicine
0900000471Nikolay Nachkov Nikolov MD Internal Medicine, Medical Oncology
2800000410Nikolay Simeonov Nikolov MD Neurology
2800000411Nikolay Slavchev Slavchev MD Neurology
2800000768Nikolay Stanimirov Stefanov MD Cardiology
2800000412Nikolay Stefanov Chobanov MD Ophthalmology
2800000414Nikolay Stoyanov Georgiev MD Neurology
2800000416Nikolay Tsvetanov Bachvarov MD Internal Medicine
2800000812Nina Ivanova Nenkova MD
2800000417Nina Petkova Traykova MD Oto-rhino-laryngology
2800000764Nyulyufer Eredzheb Shentatar MD
2800000418Ognyan Iliev Obretenov MD Surgery, Paediatric Surgery
2800000419Ognyan Rusev Iliev MD Internal Medicine, Cardiology