Membership documents for a new members

Membership documents for a new members

Всеки лекар може да избере да се впише в Колегия по избор, предвид предстояща месторабота, специализация или местоживеене. При промяна на някое от тези обстоятелства може да бъде осъществено прехвърляне на членството от една колегия към друга.

 1. Заявление за вписване в БЛС /по образец, в офиса на РЛК/;
 2. Диплома за завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност „Медицина” – оригинал;
 3. Документ/и за придобита специалност или за научна степен и звание - при наличие на такива - оригинал;
 4. Трудова и/или осигурителна книжка /за справка/ удостоверяващи месторабота и стаж – чл.3 (1) и чл.32 (3)т.4 от ЗСОЛЛДМ;
 5. Свидетелство за съдимост - оригинал;
 6. Портретна снимка - актуална към момента /на хартия, файл или направена в офиса на РЛК /;
 7. За лекари чужди и български граждани упражнявали професията в чужбина – Документ за добра практика /Good Standing/ издаден от съответната съсловна организация или упълномощена институция;
 8. Разрешение за дългосрочно пребиваване и работа в страната - за чужди граждани – оригинал, чл.32 (3)т.6 от ЗСОЛЛДМ ;
 9. Лекарите, чужди граждани и граждани на държава - членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, или български граждани завършили извън РБългария, прилагат към заявлението за вписване удостоверение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия, както и удостоверение за признаване на специализация, при наличие на такава, издадени от министъра на здравеопазването по реда на Закона за признаване на професионални квалификации – оригинал - чл.32 (4) от ЗСОЛЛДМ. В случаите, когато професионалната квалификация не се признава от МЗ, се прилага протокол за издържан приравнителен изпит съгласно Заповед на МЗ в съответен МУ- чл.186, ал. 3 т.3;
 10. Документ за владеене на български език и професионалната терминология на български език, установено по ред, определен с наредба на министъра на образованието, младежта и науката и министъра на здравеопазването – чл.186, ал.2 и 3 от ЗЗ /за чужди граждани завършили образованието си извън РБългария/
 11. Други документи/декларации регламентирани в РЛК

Внимание! Документите се подават лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно с изричен текст за представителство пред съсловната организация;

Вписването и издаването на УИН на нов член или при възстановяване на членство се извършава в законовия 14 дневен срок - чл.33 (2) от ЗСОЛЛДМ. След него започват да текат сроковете за издаване на различните видове удостоверения и документи;

Всеки член на БЛС, вписани в регистъра на районната колегия, е длъжен да заяви за вписване промяна на обстоятелствата по неговата регистрация /смяна на име, придобиване на специалност, смяна на месторабота и др./в 10-дневен срок от настъпване на съответната промяна - чл.32 (2) от ЗСОЛЛДМ

Документите се приемат в съответния регионален офис на БЛС;