Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Dobrich

Displaying 26-50 of 468 results.
UINFILENAMESPECIALTY
0900000041Borislav Zhelyazkov Bonev MD Obstetrics and Gynaecology
0900000044Boryana Emilova Ilcheva MD Neurology
0900000807Boryana Ivanova Atanasova MD
0900000046Boryana Ivanova Atanasova MD General Practice
0900000047Boryana Ivanova Kolchev MD General Paediatrics
0900000048Boryana Krumova Spasova MD Internal Medicine, Nephrology
0900000050Branimir Angelinov Penev MD Urology
0900000051Valentin Bonev Ivanov MD
0900000052Valentin Dimitrov Dimitrov MD Obstetrics and Gynaecology
0900000700Valentin Ilchev Valchev MD
0900000055Valentin Kolev Valev MD Surgery
0900000056Valentin Nikolov Dimitrov MD Imaging Diagnostic
0900000058Valentin Tsekov Yanev MD Dermato-venerology
0900000059Valentina Encheva Popova MD Internal Medicine, Internal Medicine - Rheumatology
0900000690Valentina Stefanova Zhelyazkova-Gancheva MD Internal Medicine, Endocrinology and Metabolic diseases
0900000062Valeri Veselinov Todorov MD Surgery
0900000063Vanya Yordanova Yaneva MD Internal Medicine
0900000064Vanya Hristova Elencheva MD Clinical Laboratory
0900000065Vasil Vasilev Zhelyazkov MD Orthopaedics and Traumatology
0900000066Vasil Ivanov Ganchev MD General Paediatrics
0900000068Vasil Tsvetanov Vasilev MD Neurology, Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
2300001500Velichka Venkova Nenova MD Imaging Diagnostic
0900000071Venelin Stefanov Getsov MD
0900000073Veneta Nestorova Decheva MD Oto-rhino-laryngology
0900000074Veneta Stefanova Yoveva MD Communicable Diseases