Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Blagoevgrad

Displaying 151-175 of 850 results.
UINFILENAMESPECIALTY
0200000151Veselka Slaveykova Mladenova MD Internal Medicine, Cardiology
0200000152Veselka Filcheva Moncheva-Tsekina MD Hygiene of children and youth
0300001497Viktor Nikolaev Donkov MD Obstetrics and Gynaecology
0200000153Viktoria Asenova Barzachka-Baleva MD Ophthalmology
0200000154Viktoria Atanasova Stoycheva MD
2300014379Viktoriya Uadie Saleh MD Nephrology
0200001092Vili Nikolova Stoycheva MD
0200001094Viliyan Vladimirov Petkov MD
0200000156Violeta Vasileva Botseva MD
0200000157Violeta Dimitrova Lazarova MD General Practice
0200000158Violeta Ivanova Zhdrapanska MD Internal Medicine
0200000159Violeta Krasteva Valcheva MD General Practice
0200000160Violeta Nikolova Bozova MD Ophthalmology
0200000162Violeta Nikolova Razsipiyska-Yankova MD Ophthalmology
0200000163Violina Atanasova Terzieva MD Epidemiology of the Communicable Diseases
0200000166Virginia Naydenova Panyova MD Oto-rhino-laryngology
0200000167Virginia Lyubenova Pilipovic MD
0200000168Vladimir Vitkov Pandev MD
0200000171Vladimir Ivanov Garabiyski MD Surgery
0200000173Vladimir Iliev Pekachev MD
0200000174Vladimir Yordanov Sugarev MD Internal Medicine
0200000176Vladimir Nikolov Takovski MD Surgery
0200000972Vladimir Rabadzhiyski MD Internal Medicine
0200000177Vladka Hristova Tsvetkova MD Internal Medicine, Cardiology
0200001022Viara Ichkova Dimova-Zheleva MD General Practice