Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Blagoevgrad

Displaying 151-175 of 837 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2300014379Viktoriya Uadie Saleh MD
0200000156Violeta Vasileva Botseva MD
0200000157Violeta Dimitrova Lazarova MD General Practice
0200000158Violeta Ivanova Zhdrapanska MD Internal Medicine
0200000159Violeta Krasteva Valcheva MD
0200000160Violeta Nikolova Bozova MD Ophthalmology
0200000162Violeta Nikolova Razsipiyska-Yankova MD Ophthalmology
0200000163Violina Atanasova Terzieva MD Epidemiology of the Communicable Diseases
0200000166Virginia Naydenova Panyova MD Oto-rhino-laryngology
0200000167Virginia Lyubenova Pilipovic MD
0200000168Vladimir Vitkov Pandev MD
0200000171Vladimir Ivanov Garabiyski MD Surgery
0200000173Vladimir Iliev Pekachev MD
0200000174Vladimir Yordanov Sugarev MD Internal Medicine
0200000972Vladimir Metodiev Rabadzhiyski MD Internal Medicine
0200000176Vladimir Nikolov Takovski MD Surgery
0200000177Vladka Hristova Tsvetkova MD Internal Medicine, Cardiology
0200001022Viara Ichkova Dimova-Zheleva MD
0200001067Vyara Marinova Bakalska MD
2100000835Gabriela Nedkova Drumeva MD
0200000179Gabriela Strahilova Paskaleva MD Internal Medicine, General Practice
0200000181Genka Atanasova Stoilova MD General Practice
0200000183Georgi Atanasov Atanasov MD Obstetrics and Gynaecology
0200000185Georgi Atanasov Zhbantov MD Internal Medicine, Medical Oncology
0200001042Georgi Blagoev Peev MD