Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Blagoevgrad

Displaying 51-75 of 846 results.
UINFILENAMESPECIALTY
0200000047Anton Iliev Tomov MD Orthopaedics and Traumatology
0200000048Anton Kostadinov Temelkov MD
0200000049Anton Stankev Hristov MD General Practice
0200000051Antoni Filipov Kicheets MD
0200000050Antoniy Georgiev Ardashev MD Imaging Diagnostic
0200000889Antonia Nevenova Ivanova-Bikova MD Psychiatry
0200000052Asan Yuseinov Dunchev MD Internal Medicine
0200000054Asya Stoyanova Karadzhova MD General Practice
0200000055Atanas Georgiev Mihovski MD Internal Medicine
0200000877Atanas Stankev Kambitov MD
0200001005Atanas Stoyanov Tsvetkov MD Urology
0200000057Atanas Strahilov Kostadinov MD Imaging Diagnostic
0200000058Atanaska Mihaylova Tudzharova-Ivanova MD General Paediatrics, Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
1700004772Atidzhe Dzhelilova Karameshinova MD Obstetrics and Gynaecology
2300000784Bilyana Nikolaeva Peneva-Stoyanova MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
0200000060Bilyana Radulova Yahova MD General Paediatrics
0200000062Bistra Georgieva Yosifova-Boyapati MD Ophthalmology
0200000063Blagoy Atanasov Popatanasov MD Anesthesiology and Intensive Care
0200000064Blagoy Dimitrov Arabadzhiev MD Oto-rhino-laryngology
0200000066Blagoy Metodiev Terziev MD Internal Medicine
0200000069Bogdana Georgieva Stankova MD Internal Medicine
0200000073Bozhidar Asenov Velev MD Internal Medicine, Cardiology
0200000074Bozhidar Mihaylov Turnov MD Internal Medicine
0200000075Boyka Ilieva Harizanova-Kiprova MD Internal Medicine, Endocrinology and Metabolic diseases
0200000076Boyka Marinova Daskalova MD Transfusion Haematology