Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Kyustendil

Displaying 326-350 of 389 results.
UINFILENAMESPECIALTY
1500000513Roumiana Dimitrova Spasova MD Anesthesiology and Intensive Care
1100000474Rumyana Zhivkova Stoimenova MD Ophthalmology
1100000475Rumyana Ivanova Vaseva MD Dermato-venerology
1100000476Rumyana Simeonova Andonova-Kyuchukova MD Occupational Medicine
1700005760Sanya Iliyev MD
1100000477Sashka Stoyneva Pavlova MD Internal Medicine, Respiratory Medicine
1100000478Sasho Hristov Kotev MD Imaging Diagnostic
1100000581Svetla Bogomilova Terziyska MD General Practice, Specialist General Medicine / Deputy Employee
1100000483Svetlana Kostadinova Kenova MD General Paediatrics
1100000481Svetlana Tirova MD Emergency Medicine
1100000643Svetoslav Stoyanov Stoilov MD
1100000485Svoboda Aleksandrova Raynova MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
1100000636Seslav Rosenov Stoyanov MD
1100000486Silvia Vergilova Stankeva-Popnikolova MD Anesthesiology and Intensive Care
1100000489Silvia Emilova Stefanova MD General Practice
1100000634Silviya Mariova Sapundzhieva MD
1100000610Silvia Hristova Nikolova MD Gastroenterology
1100000608Simeon Ivanov Arsov MD
1100000491Simeon Lyubenov Rusimov MD Respiratory Medicine, Internal Medicine
1100000656Simona Stoyanova Stoyanova MD
1100000493Slavka Ivanova Hantova MD Internal Medicine
1100000629Snezhanka Emilova Sotirova MD
1100000497Sonya Vladimirova Antova MD Communal Hygiene
1100000499Sonya Ivanova Maneva MD Internal Medicine, Endocrinology and Metabolic diseases
1100000500Sonya Ivanova Popova MD Internal Medicine, General Practice