Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Kyustendil

Displaying 151-175 of 387 results.
UINFILENAMESPECIALTY
1700004622Zhivka Ivanova Gosheva MD General Practice
1100000228Zhivko Ivanov Nedelchev MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
1100000234Zdravko Georgiev Georgiev MD Urology
1100000235Zlatko Kostadinov Velichkov MD Surgery
1100000236Zorka Vasileva Belcheva MD General Practice
1100000237Zoya Konstantinova Zelenkova MD General Paediatrics
2300004096Ivan Asenov Mateev MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
1100000240Ivan Georgiev Chaushev MD Surgery
1100000245Ivan Hristov Piponov MD Orthopaedics and Traumatology
1100000250Ilian Manolov Miltenov MD Ophthalmology
1100000251Iliana Boyanova Spasova MD Internal Medicine, General Practice
1100000252Iliana Draganova Krasteva MD Epidemiology of the Communicable Diseases
1100000253Iliana Yordanova Gogeva MD General Paediatrics, General Practice
1100000254Iliana Nikolova Trencheva MD Psychiatry
1100000256Iliya Kirilov Shikov MD General Practice
1100000257Iliyan Aleksandrov Savov MD
1100000583Iliyan Petkov Yordanov MD
1100000259Iliyana Ivanova Stankova MD General Practice
1100000260Ilka Ivanova Krasteva MD Neurology, Psychiatry, Community Medicine and Health Management
1100000263Iskra Georgieva Sokolova-Despodova MD General Paediatrics, General Practice
1100000265Yovka Stoyanova Dimitrova MD Internal Medicine
1100000267Yordan Bogomilov Yordanov MD General Practice, Specialist General Medicine / Deputy Employee
1100000268Yordan Borisov Krumov MD Surgery
1100000592Yordan Georgiev Nikulchin MD Surgery
1100000269Yordan Ivanov Shopov MD Oto-rhino-laryngology