Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Montana

Displaying 126-150 of 362 results.
UINFILENAMESPECIALTY
1300000184Emiliya Yordanova Kastreva-Cekova MD Obstetrics and Gynaecology
1300000185Emiliya Slaveykova Georgieva MD General Paediatrics
1300000186Zhasmina Ivanova Stoyanova MD Internal Medicine, Endocrinology and Metabolic diseases
0700000292Zhasmina Kirilova Tsekova MD General Paediatrics
1300000189Zhivka Dimitrova Nikolova MD Neurology
1300000190Zhorzh Vildirasov Stoyanov MD Oto-rhino-laryngology, Community Medicine and Health Management
1300000191Zahari Milchov Nikolov MD Obstetrics and Gynaecology
1300000193Zahari Petrov Tepavicharov MD Orthopaedics and Traumatology
1300000194Zaharina Velkova Zayakova MD General Practice
1300000586Zaharina Timchova Vitanova MD Anesthesiology and Intensive Care
1300000196Zinaida Kirilova Dimitrova MD Neurology
1300000197Zlatka Mitova Dimitrova MD Dermato-venerology
1300000198Zoya Georgieva Ivanova MD Clinical Laboratory
1300000199Zoya Nikolova Kirova MD Obstetrics and Gynaecology
1300000200Iva Ivanova Stancheva MD Neurology
1300000201Iva Ignatova Ivanova MD Surgery
1300000202Ivaylo Velkov Georgiev MD Internal Medicine, Community Medicine and Health Management
1300000627Ivaylo Ventsislavov Ivanov MD
1300000203Ivaylo Dimitrov Ivanov MD Forensic Medicine and Deontology
1300000204Ivaylo Evgeniev Yordanov MD General Practice
1300000205Ivaylo Ivanov Metodiev MD Orthopaedics and Traumatology
1300000208Ivan Dimitrov Minchev MD Internal Medicine, General Practice
1300000210Ivan Yosifov Kamenov MD Neurology
1300000212Ivan Nikolov Ivanov MD Internal Medicine
1300000213Ivan Petkov Georgiev MD Internal Medicine, Nephrology