Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Yambol

Displaying 151-175 of 338 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2900000221Irina Bratanova Valova MD Internal Medicine
2900000222Irina Ivanova Stanilova MD Occupational Medicine
2900000223Yoanna Miroslawa Knapik-Bratanova MD Internal Medicine
2900000226Yordanka Hristova Dimitrova MD Internal Medicine, Clinical Haematology
2900000232Katya Kiryakova Baburova MD General Practice
2900000233Katya Marinova Todorova MD General Practice
2900000234Katya Mitkova Valcheva-Yanakieva MD General Practice
2900000235Katya Todorova Karastoyanova MD Medical Parasitology
2900000236Keti Ivanova Paskaleva-Chengeliyska MD Obstetrics and Gynaecology
2900000238Kiril Lyubomirov Popov MD Histology
2900000241Kirilka Kostadinova Kirilova MD Internal Medicine, Nephrology, Health Economics
2900000242Kirilka Stoyanova Demireva MD Imaging Diagnostic
2900000248Kosta Andreev Ilchev MD Oto-rhino-laryngology
2900000250Kosta Hristov Ginev MD Internal Medicine, Cardiology
2900000253Krasimir Konstantinov Donchev MD Oto-rhino-laryngology
2900000255Krasimira Ivanova Aldinova MD Psychiatry
2900000256Krasimira Lyubenova Atanasova MD Internal Medicine, Cardiology
2900000257Kremena Georgieva Staykova MD General Practice
2900000258Kremena Nikolaeva Pavlova MD General Practice
2900000259Krastina Mineva Koleva MD Internal Medicine
2900000261Larisa Vladimirovna Dimitrova MD Psychiatry, Community Medicine and Health Management
2900000262Lilyana Georgieva Ribarova MD Internal Medicine
2900000267Lyubomir Grigorov Marinov MD Neurology, Community Medicine and Health Management
2900000268Malinka Georgieva Ovcharova-Gardeva MD Internal Medicine, Community Medicine and Health Management, Respiratory Medicine
2900000271Margarita Dimitrova Ivanova-Milanova MD Dermato-venerology