Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Silistra

Displaying 251-261 of 261 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2000000529Soner Syuleyman Rahmi MD
2000000530Velislava Stancheva Kostova MD
2000000531Rayna Velikova Pavlova MD
2000000532Berna Ayhan Ahmed-Ibryam MD
2000000533Ivan Teodorov Ivanov MD
2000000534Boyana Zhekova Koeva- Velikova MD
2000000535Anna-Maria Nevelinova Nedelcheva MD
2300004833Karmen Viktor Mishu-Boycheva MD
2300012460Vasil Georgiev Slavov MD Cardiology
2300015624Simeon Valentinov Mihaylov MD
2500000875Maria Anguelova Tzaneva MD General and Clinical Pathology