Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Razgrad

Displaying 26-50 of 259 results.
UINFILENAMESPECIALTY
1800000012Anna Borisova Valkova MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
1800000013Anna Vladimirova Aleksieva-Yotsova MD Ophthalmology
1800000014Anna Nikolaeva Hristova MD General Practice
1800000016Antim Tsonev Antimov MD
1800000017Antoaneta Todorova Daynova MD Internal Medicine, General Practice
1800000021Asya Ruseva Geneva MD Dermato-venerology
1800000022Atanas Aleksandrov Atanasov MD Imaging Diagnostic
1800000024Atanas Kolev Todorov MD Imaging Diagnostic
1800000025Atanas Krastev Krastev MD Surgery
1800000027Beyzad Ismailov Gavaldzhi MD
1800000028Beytula Sali Myumyun MD General Practice
1800000029Biser Rosenov Simeonov MD Internal Medicine, Medical Oncology
1800000030Bogomil Hristov Petrov MD
1800000033Boncho Nikolov Georgiev MD Neurology
1800000034Borislav Krastev Borisov MD Orthopaedics and Traumatology
1800000038Budimka Ivanova Trifonova MD
1800000042Vanushka Todorova Ivanova-Georgieva MD Dermato-venerology
1800000043Vanya Stoykova Stancheva MD
1800000047Veysal Yakubov Veysalov MD General Practice
1800000048Venelin Ivanov Krastev MD Internal Medicine, Gastroenterology
1800000049Veneta Vasileva Nikolova MD Internal Medicine
1800000053Veska Hristova Maneva MD Internal Medicine
1800000054Violeta Dimitrova Shumnalieva MD Clinical Microbiology
1800000056Vyara Ivanova Georgieva MD General Practice
1800000057Galina Aleksandrova Atanasova MD Internal Medicine, Rheumatology