Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Razgrad

Displaying 226-250 of 267 results.
UINFILENAMESPECIALTY
1800000388Aleksandar Lyubomirov Raychev MD Ophthalmology
1800000392Stanimir Krasimirov Georgiev MD Orthopaedics and Traumatology, Orthopaedics and Traumatology
1800000393Dunya Zhivkovich MD
1800000396Kader Ismailova Halilova MD
1800000400Neli Plamenova Tihanova-Dzhipova MD Clinical Laboratory, Clinical Laboratory
1800000401Trayan Stoilov Stankov MD
1800000402Tsveta Todorova Vazelova-Stoeva MD
1800000403Gyulyay Refaytin Hodjova MD
1800000404Daniela Krasimirova Kostadinova MD General Practice
1800000405Kadrie Bahrieva Kyazimova MD General Paediatrics, General Paediatrics
1800000407Denis Gyurselova Tahsinova MD
1800000409Turhan Shenol Kyazim MD
1800000410Yunal Hyusseinov Kiossev MD
1800000411Fikri Hiusein Ahmed MD
1800000412Velko Miroslavov Maksimov MD Orthopaedics and Traumatology
1800000413Onur Sali Gyochgeldi MD
1800000414Selen Oktay Gechgel MD
1800000415Afize Bakir Zakir MD
1800000416Penka Nikolova Simova MD
1800000417Angel Tsenkov Angelov MD
1800000420Elis Davudova Ibrahimova MD
1800000421Nevena Filipova Demirova MD Internal Medicine
1800000422Halil Nihat Halil MD
1800000423Petya Nedkova Nedeva MD
1800000424Mihaela Radomirova Ruseva MD