Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Dobrich

Displaying 201-225 of 449 results.
UINFILENAMESPECIALTY
0900000349Kremena Parusheva Georgieva MD General Practice
0900000355Lilia Krumova Todorova MD Imaging Diagnostic
0900000356Lilia Paskaleva Mihneva-Ruseva MD Specialist General Medicine / Deputy Employee
0900000359Lilyana Nikolova Petkova MD General and Clinical Pathology
0900000360Lilyana Todorova Dalova-Panayotova MD Psychiatry
0900000363Lachezar Vasilev Hadzhilarski MD Obstetrics and Gynaecology
0900000364Lyubov Nikolaevna Stoyanova MD General Paediatrics
0900000365Lyubomir Bozhkov Georgiev MD Orthopaedics and Traumatology
0900000367Lyudmil Ivanov Getsov MD
0900000368Lyudmil Lyubenov Ivanov MD Oto-rhino-laryngology
0900000370Lyudmila Berdzh Papazyan MD Epidemiology of the Communicable Diseases, Community Medicine and Health Management
0900000374Mayya Kalcheva Nikolova MD General Paediatrics, General Practice
0900000378Margarita Kalinova Vicheva MD Internal Medicine, Endocrinology and Metabolic diseases
0900000380Margarita Stancheva Novoselska MD Psychiatry
0900000382Mariana Velikova Karageorgieva MD Internal Medicine, Gastroenterology
0900000383Mariyana Yordanova Koleva MD Neurology
0900000385Mariana Nikolova Mihaylova MD Clinical Laboratory
0900000386Mariana Tsvetanova Prahalcheva-Miteva MD Surgery
0900000392Mariela Ivanova Indzhieva MD Internal Medicine, Respiratory Medicine
0900000393Marinela Todorova Beshkova-Valova MD Internal Medicine, Clinical Haematology
0900000396Mariya Vasileva Beneva MD Internal Medicine, General Practice
0900000397Maria Gerasimova Tomova MD General Practice
0900000399Maria Zdravkova Manolova MD General Paediatrics, General Practice
0900000402Maria Panayotova Panayotova-Kurteva MD Ophthalmology
0900000403Mariya Petrova Georgieva MD General Paediatrics, General Practice