Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Vidin

Displaying 101-125 of 322 results.
UINFILENAMESPECIALTY
0600000150Olena Grigorevna Ivanova MD Internal Medicine
0600000151Elena Levterova Lukova-Tortorocheva MD
0600000155Eleonora Ilieva Velkova MD Imaging Diagnostic
0600000156Eleonora Nikolova Koleva MD General Paediatrics
0600000157Eleonora Penkova Elichova-Ugrinova MD
0600000158Elza Evdokimova Petrova MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
0600000159Elza Petrova Antonova MD Internal Medicine, Endocrinology and Metabolic diseases
0600000160Eli Lyubenova Ivanova-Todorova MD Internal Medicine, Rheumatology, Cardiology
0600000165Elka Petrova Dimitrova-Draganova MD Internal Medicine, Endocrinology and Metabolic diseases
0600000166Elka Tsankova Petrova MD Internal Medicine
0600000167Emi Todorova Georgieva MD Internal Medicine, General Practice
0600000168Emil Viktorov Toshev MD
0600000169Emil Ivanov Antov MD
0600000171Ermil Marinov Tutunarov MD
0600000173Emil Todorov Lilov MD General Paediatrics, Community Medicine and Health Management
0600000175Emilia Milenkova Eliseeva-Yotsova MD General Paediatrics
0600000176Emilia Stoyanova Nedkova MD Internal Medicine
0600000177Zhannoel Vanyov Ivanov MD Neurology
0600000179Zhoro Hristoforov Borisov MD General Paediatrics
0600000182Zdravko Petrov Kirkov MD Oto-rhino-laryngology
0600000185Zoya Petkova Kenerdzhieva MD Dermato-venerology
0600000186Ivaylo Dimitrov Krastev MD Imaging Diagnostic
0600000190Ivan Dimitrov Hadzhiev MD Obstetrics and Gynaecology
0600000191Ivan Elenkov Ruskov MD Oto-rhino-laryngology
0600000192Ivan Mirchev Trendafilov MD