Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Varna

Displaying 301-325 of 3065 results.
UINFILENAMESPECIALTY
0400000265Valentin Zhechev Zhechev MD Internal Medicine, Gastroenterology, Community Medicine and Health Management
0900000054Valentin Yordanov Markov MD Obstetrics and Gynaecology
0400000266Valentin Lyubomirov Ignatov MD Surgery, Community Medicine and Health Management
0400000267Valentin Metodiev Trifonov MD General Practice
0400000268Valentin Peshev Neshkinski MD Imaging Diagnostic, Community Medicine and Health Management
0400000269Valentin Stefanov Marinchev MD Anesthesiology and Intensive Care
0400005185Valentin Hedderich MD
0400000270Valentin Hristov Trendafilov MD Psychiatry
0400000271Valentin Hristoforov Ikonomov MD Internal Medicine, Nephrology, Community Medicine and Health Management
0400004317Valentina Velichkova Adamova-Aleksieava MD
0400000273Valentina Veselinova Kostova MD Community Medicine and Health Management, General Practice
0400000274Valentina Valkova Hristova-Kuvandzhieva MD Neurology
0400003798Valentina Dimitrova Miteva MD Medical Genetics
0400000275Valentina Dimova Dimitrova MD Internal Medicine, Respiratory Medicine
0400004044Valentina Dobreva Shivacheva MD
0400000277Valentina Draganova Hristova MD Pathophysiology
0400003885Valentina Encheva Vlaeva MD Respiratory Medicine
0400003282Valentina Ivanova Caireac MD General and Clinical Pathology
0400000279Valentina Yordanova Hristova MD Internal Medicine, General Practice
0400000280Valentina Konstantinova Petkova MD General Paediatrics
0400000283Valentina Ruseva Vasileva-Dimitrova MD Internal Medicine
0400000284Valentina Simeonova Dasheva MD Psychiatry, Paediatric Psychiatry
0400000286Valentina Stefanova Gerganova MD General Paediatrics, Communicable Diseases, Anesthesiology and Intensive Care
0400000287Valentina Hristova Madzhova MD Internal Medicine, Nephrology
0400000288Valentina Hristova Petkova MD