Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Blagoevgrad

Displaying 751-775 of 839 results.
UINFILENAMESPECIALTY
0200001062Svetlana Vladimirova Kitanova MD
0200001065Alisa Slavcheva Hadzhieva-Yahova MD
0200001066Kamelia Vasileva Lazarova MD
0200001067Vyara Marinova Bakalska MD
0200001068Vasil Slavev Kitanov MD
0200001069Magdalina Nikolaeva Yanakieva MD
0200001070Sayfi Musa Sayfi MD
0200001071Nikolay Boykov Lalev MD
0200001072Ivelina Dianova Mihneva MD
0200001073Vasilena Ivanova Gusheva MD
0200001074Anna-Maria Nabil Al Hashimi MD
0200001075Zdravka Asenova Gushterova MD
0200001076Stoyan Stefanov Veselinski MD
0200001077Kristiyana Ventsislavova Bogdanova MD
0200001078Fatma Mehmed Karafaiz MD
0200001079Ilina Koleva Yordanova MD
0200001080Yoana Ognyanova Miteva MD
0200001081Nerie Basrieva Chausheva MD
0300000950Petar Yordanov Georgiev MD Internal Medicine, Respiratory Medicine, Community Medicine and Health Management
0300001497Viktor Nikolaev Donkov MD Obstetrics and Gynaecology
0400003436Yuri Sergeev Gaziev MD Gastroenterology
0400004187Shaban Shabanov Hadzhiev MD
0600000014Aleksandar Todorov Boyadzhiev MD Surgery
0600000180Zdravko Asparuhov Ivanov MD Ophthalmology
0600000404Sonya Nedkova Hristova MD Surgery