Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Yambol

Displaying 151-175 of 334 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2900000219Ilonka Ivanova Popova MD
2900000221Irina Bratanova Valova MD Internal Medicine
2900000222Irina Ivanova Stanilova MD Occupational Medicine
1600000721Irina Mincheva Kovacheva MD General Paediatrics
2900000567Yoanna Gospodinova Ivanova MD Cardiology
2900000223Yoanna Miroslawa Knapik-Bratanova MD Internal Medicine
2900000514Yordan Petkov Kayryakov MD Histology
2900000226Yordanka Hristova Dimitrova MD Internal Medicine, Clinical Haematology
2900000537Katya Georgieva Andonova MD
2900000232Katya Kiryakova Baburova MD General Practice
2900000233Katya Marinova Todorova MD General Practice
2900000234Katya Mitkova Valcheva-Yanakieva MD General Practice
2900000235Katya Todorova Karastoyanova MD Medical Parasitology
2900000529Keranka Hristova Nedeva MD Dermato-venerology
2900000236Keti Ivanova Paskaleva-Chengeliyska MD Obstetrics and Gynaecology
2900000238Kiril Lyubomirov Popov MD Histology
2900000242Kirilka Stoyanova Demireva MD Imaging Diagnostic
1700001895Konstantin Ivanov Kolishev MD General Paediatrics
2900000248Kosta Andreev Ilchev MD Oto-rhino-laryngology
2300016608Krasen Ivanov Ivanov MD
2900000253Krasimir Konstantinov Donchev MD Oto-rhino-laryngology
2900000588Krasimir Penev Markov MD
2100000373Krasimir Tanev Penchev MD Internal Medicine
2900000255Krasimira Ivanova Aldinova MD Psychiatry
2900000256Krasimira Lyubenova Atanasova MD Internal Medicine, Cardiology