Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Shumen

Displaying 301-325 of 517 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2800000412Nikolay Stefanov Chobanov MD Ophthalmology
2800000414Nikolay Stoyanov Georgiev MD Neurology
2800000416Nikolay Tsvetanov Bachvarov MD Internal Medicine
2800000417Nina Petkova Traykova MD Oto-rhino-laryngology
2800000418Ognyan Iliev Obretenov MD Surgery, Paediatric Surgery
2800000419Ognyan Rusev Iliev MD Internal Medicine, Cardiology
2800000420Ognyan Simeonov Iliev MD Orthopaedics and Traumatology
2800000421Ognyana Bozhidarova Doneva MD Neurology
2800000422Olga Angelova Miteva MD General Paediatrics
2800000425Pavlinka Dancheva Aleksieva MD Internal Medicine, Cardiology
2800000426Pavlinka Pencheva Petrova MD General Paediatrics
2800000427Parashkeva Raykova Vicheva MD General Paediatrics
2800000428Penka Asenova Chobanova MD Ophthalmology
2800000429Penka Gocheva Kaleva-Fileva MD Clinical Laboratory
2800000432Pepa Nikolaeva Kaloyanova MD Communicable Diseases
2800000433Pervin Dzhemil Shakir MD Respiratory Medicine
2800000434Petina Kancheva Nedelcheva MD Emergency Medicine
2800000435Petinka Atanasova Vasileva-Petkova MD Oto-rhino-laryngology
2800000436Petkana Ivanova Valchanova MD Internal Medicine, Rheumatology, Cardiology
2800000437Petko Stoyanov Zagorchev MD Anesthesiology and Intensive Care, Toxicology, Clinical Toxicology
2800000438Petranka Nikolova Kozarova MD General Paediatrics
2800000439Petar Velikov Petrov MD Radiation Treatment
2800000444Petar Kirilov Petrov MD General Practice
2800000446Petya Ivanova Vironska MD Internal Medicine
2800000448Plamen Petrov Nikolov MD Anesthesiology and Intensive Care