Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Shumen

Displaying 401-425 of 521 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2800000557Stefcho Minchev Mirchev MD General Paediatrics
2800000558Stiliyan Genov Stoev MD General Paediatrics
2800000559Stiliyan Ivanov Madzharov MD Obstetrics and Gynaecology
2800000560Stoyka Vladimirova Borisova MD Internal Medicine
2800000561Stoyan Atanasov Domuschiev MD Urology
2800000562Stoyan Nikolov Stoyanov MD
2800000563Stoyan Totev Todorov MD Internal Medicine, Rheumatology
2800000564Stoyan Hristov Tsankov MD
2800000565Stoyanka Boncheva Balabanova MD General Paediatrics
2800000566Stoyanka Stoyanova Peneva MD General Paediatrics
2800000567Sunay Akif Shishkov MD
2800000568Sabina Sabeva Plashilska MD General Practice
2800000569Sabinka Baeva Gramatikova MD General Paediatrics, Neonatology
2800000570Tanya Filipova Haralanova MD Clinical Laboratory
2800000571Tanya Hristoforova Peshleevska-Vicheva MD Surgery
2800000573Tatyana Koleva Tsankova MD Obstetrics and Gynaecology
2800000578Todor Dimitrov Manev MD Internal Medicine
2800000579Todor Yordanov Todorov MD Orthopaedics and Traumatology
2800000582Tomi Sokratov Buklov MD Urology
2800000583Toni Zhelyazkov Tonev MD Urology
2800000588Halil Yusuf Mehmed MD Surgery, Vascular Surgery
2800000589Hamdi Sami Avdzha MD Neurology
2800000590Hartyun Levon Avedisyan MD Internal Medicine, Nephrology
2800000591Helia Kirilova Bozhilova MD General and Clinical Pathology, Medical Oncology
2800000592Hristinka Markova Antonova MD Internal Medicine, Medical Oncology