Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Haskovo

Displaying 76-100 of 643 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2700000082Valentina Ivanova Panagonova MD Psychiatry
2700000083Valentina Yordanova Koycheva-Zhelyazkova MD Clinical Laboratory
2700000084Valentina Kostadinova Dzhangozova MD
2700000085Valentina Pavlova Bahchevanova MD Internal Medicine
2700000086Valentina Tilcheva Pergova-Stoyanova MD General Practice
2700000087Valya Dencheva Milanova MD Imaging Diagnostic
2700000088Valya Stoilova Ivanova MD Cardiology, Internal Medicine
2700000090Vanya Batsova Rasokova MD General Practice
2700000094Vasilena Kostadinova Miteva MD
2700000097Vasko Georgiev Mutafchiev MD Paediatric Surgery, Surgery
2700000098Vasko Ivanov Arnaudov MD Internal Medicine
2700000099Vasko Kirilov Donev MD Communicable Diseases
2700000101Velina Mavrodieva Mihaylova MD Epidemiology of the Communicable Diseases
2700000102Velislava Yosifova Dzhoneva-Slavskaya MD General Paediatrics
2700000103Velichka Dragieva Marinova-Petrova MD Internal Medicine
2700000104Velichka Petkova Pashova MD General Paediatrics
2700000106Velichka Todorova Teneva MD Obstetrics and Gynaecology
2700000110Verginia Nikolaeva Mincheva MD Internal Medicine
2700000111Vesela Dimitrova Chavdarova-Polihronova MD
2700000113Veselin Georgiev Karageorgiev MD Surgery
2700000114Veselin Georgiev Latev MD Oto-rhino-laryngology
2700000116Veselin Dinov Todorov MD General Practice
2700000118Veselin Kostov Valchev MD Internal Medicine
2700000119Veselin Nikolov Turtov MD Orthopaedics and Traumatology
2700000120Veselin Todorov Kalfov MD Internal Medicine, Respiratory Medicine