Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Haskovo

Displaying 326-350 of 671 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2700000425Yordanka Marinova Valcheva MD
2700000426Yordanka Nikolova Stanilova-Bobotanova MD Clinical Haematology, General Paediatrics
2700000427Yordanka Petkova Valcheva-Nikolova MD General Paediatrics
2700000428Yordanka Petrova Gerasimova-Todorova MD General Practice, Internal Medicine
2700000429Yordanka Temelakieva Marinova MD General Paediatrics
2700000432Kalinka Stefanova Parvanova MD Internal Medicine
2700000899Kamen Mitkov Kostadinov MD
2700000434Karamfila Valcheva Todorova MD General Paediatrics
2700000435Katerina Todorova Koleva-Dragoeva MD Gastroenterology
2700000437Katyusha Trifonova Nikolova MD General Paediatrics
2700001049Katya Vasileva Vardar MD Psychiatry
2700000439Katya Gocheva Kraycheva MD Internal Medicine
2700001024Katya Kirilova Zashkeva-Atanasova MD
2700000441Katya Kostova Vasileva MD
2700000443Katya Hristova Sapundzhieva MD General Paediatrics, Paediatric Cardiology and Rheumatology
2700000445Kinka Hristova Hristova MD Cardiology, Internal Medicine
2700000446Kiril Andonov Andonov MD
2700000448Kiril Georgiev Guzgunov MD General Paediatrics
2700001031Kiril Georgiev Kolarov MD
2500000733Kiril Dimitrov Talalaev MD General Practice
2700000449Kiril Nikolov Dochev MD Obstetrics and Gynaecology
2700000450Kiril Nikolov Kirilov MD Internal Medicine
2700000454Kirilka Delcheva Cholakova MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
2700000457Kolyo Dimitrov Kolev MD Orthopaedics and Traumatology
2700000461Konstantin Hristov Sakarski MD Oto-rhino-laryngology