Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Targovishte

Displaying 201-225 of 278 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2600000281Radost Ivanova Edreva-Manasieva MD General Paediatrics
2600000282Rayna Andreeva Ivanova-Nesheva MD Ophthalmology
2600000284Rayna Marinova Motsova MD General Practice, General Paediatrics
2600000286Rosen Markov Stoychev MD Oto-rhino-laryngology
2600000287Rositsa Dimitrova Dimitrova MD Histology
2600000288Rositsa Stamenova Stamenova MD Ophthalmology, Community Medicine and Health Management
2600000289Rositsa Yankova Nikolova MD
2600000291Rumen Stoychev Rusev MD Surgery
2600000292Rumyana Bahneva Yordanova MD General Paediatrics, General Practice
2600000293Rumyana Ilieva Solakova MD Communicable Diseases
2600000382Rumyana Stoeva Ivanova-Doneva MD
2600000294Rumyana Tsoneva Ivanova MD Internal Medicine
2600000296Svetla Dimitrova Kadieva MD General Paediatrics
2600000297Svetla Dimitrova Petkova MD Internal Medicine
2600000299Svetla Savova Koeva-Stamova MD Anesthesiology and Intensive Care
2600000300Svetlana Alekseevna Velikova MD General Practice
2600000301Svetlana Vasileva Ilieva MD General Paediatrics
2600000302Svetlana Nikolova Mireva MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
0500001365Svetlozar Ivanov Bonev MD General Practice
2600000304Svetoslav Ivanov Stefanov MD General Practice
1600001349Svilen Bahnev Sabotinov MD General Paediatrics
2600000446Serpil Latifova Mehmedova MD
2600000308Slaveyko Angelov Hristov MD Orthopaedics and Traumatology
2600000309Snezhana Dimova Petrova MD General Paediatrics, Communicable Diseases
2600000310Snezhana Yordanova Ivanova MD Obstetrics and Gynaecology