Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Sofia Province

Displaying 526-550 of 571 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2400000999Georgi Spasov Hubavenski MD
2400001001Veselin Hristov Vasilev MD Imaging Diagnostic
2400001004Emilia Asenova Ivanova-Petrova MD Surgery
2400001012Galya Marinova Karpacheva-Panayotova MD General Paediatrics
2400001014Siyana Toshkova Zhivkova-Lyaeva MD Dermato-venerology
2400001016Ivanka Hristova Tsareva MD Imaging Diagnostic
2400001017Stefka Staneva Yankova-Tsocheva MD General Paediatrics
2400001019Ivan Ivanov Donkov MD
2400001020Sofi Vladimirov Dinchev MD
2400001026Veronika Stancheva Lazarova MD
2400001027Gratsiela Ivanova Petrova MD General Paediatrics
2400001042Snezhana Yordanova Grozeva MD
2400001051Ivaylo Asenov Petrov MD
2400001056Olaf Endsin MD
2400001057Lukan Pavlov Mishev MD Ophthalmology
2400001059Valentina Fedorovna Mladenova MD General Paediatrics
2400001062Vasil Ivanov Gronkov MD
2400001063Evelina Vasileva Zhelyazkova MD
2400001069Krasimira Boyanova Saeva MD
2400001071Ivelin Georgiev Karageorgiev MD
2400001076Antoaneta Ivanova Miteva MD Obstetrics and Gynaecology
2400001077Snezhanka Stoilova Kashamova MD
2400001085Yovko Iliev Mitrev MD
2400001088Violeta Velkova Bancheva MD Ophthalmology
2400001089Dobromira Zaharieva Tsvetkova MD