Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Sofia

Displaying 10426-10450 of 10470 results.
UINFILENAMESPECIALTY
0200001043Radostina Ivanova Dzhaleva MD
0200001037Kalinka Tomova Perchekliyska MD
0200001017Stefan Ognyanov Mitev MD
0200001015Metodi Ivanov Hlebarov MD
0200000990Maria Krasimirova Toskova MD
0200000988Iliya Feodorov Fidoshev MD Surgery
0200000973Vesko Veselinov Gavrilov MD
0200000971Margarita Kostadinova Pironeva MD Neurology
0200000968Vera Ivanova Stoeva MD Clinical Haematology
0200000965Mihail Stefanov Mihov MD Neurology
0200000960Irina Ivanovna Markova MD Obstetrics and Gynaecology
0200000952Elena Borislavova Chorbadzhieva MD Neurology
0200000948Bilyana Yordanova Simonska MD
0200000943Blagorodna Plamenova Karatancheva MD Cardiology
0200000941Miglena Vangelova Antalavicheva-Savova MD Gastroenterology
0200000940Aleksandar Asenov Sokolov MD Surgery
0200000933Ani Nikolaeva Popkostova-Sotiraki MD Respiratory Medicine
0200000924Daniel Nikolov Marchov MD Cardiology
0200000915Nanko Yanakiev Chervenyakov MD Surgery
0200000905Galabitsa Bozhidarova Veleva MD Obstetrics and Gynaecology
0200000896Petyo Asenov Popov MD Surgery
0200000894Maria Nikolova Kyoseva MD General Practice
0200000820Hristo Dimitrov Yurukov MD Anesthesiology and Intensive Care, Emergency Medicine
0200000787Tatyana Nikiforova Popovska MD Clinical Laboratory, Neurology
0200000721Svetla Ivanova Gancheva MD Obstetrics and Gynaecology