Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Sofia

Displaying 10401-10425 of 10654 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2300009840Tsekomir Vlaykov Vodenicharov MD Community Medicine and Health Management
2300009843Tsena Dimitrova Galabova MD Ophthalmology
0500000451Tsenka Boneva Boneva MD
2300009841Tsenka Bocheva Shishenkova-Becheva MD Obstetrics and Gynaecology
2300009842Tsenka Veleva Tsankova MD Neurology
2300009844Tsenka Lazarova Mladenova MD Internal Medicine, Clinical Allergology
2300009845Tsenka Peneva Georgieva MD Internal Medicine, General Practice
1200000627Tsenka Todorova Tsocheva MD Internal Medicine
2300009847Tsetsa Gancheva Mutafchieva MD Internal Medicine, Cardiology
2300009848Tsetsa Krasteva Vlaeva MD Dermato-venerology
2300009849Tsetsa Nikolova Velkova MD Internal Medicine, Cardiology
0600000451Tsetsa Rangelova Nikolova MD General Paediatrics
2300009852Tsetska Rangelova Tomova-Velcheva MD Neurology
2300009853Tsiana Mihaylova Marinova MD General Practice
2300009855Tsolo Radolov Tsolov MD Oto-rhino-laryngology
2300009856Tsona Ivanova Kostova MD Transfusion Haematology
2300010480Tsonka Veselinova Lukanova MD
2300009857Tsonka Dragoeva Berberova MD General Paediatrics
2300009859Tsonka Ivanova Parvanova MD Clinical Microbiology
2300010431Tsonka Yordanova Velikova MD Obstetrics and Gynaecology
2300009860Tsonka Kirilova Zyapkova-Hadzhiivanova MD Clinical Laboratory
2300009861Tsonka Krasteva Hadzhitodorova MD Obstetrics and Gynaecology
2300009863Tsonka Savcheva Savova-Kostadinova MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
2300009864Tsonko Peykov Marinov MD Clinical Toxicology
2300009867Tsocho Ivanov Kmetski MD