Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Silistra

Displaying 126-150 of 261 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2000000121Krasimir Todorov Yordanov MD General Practice
2000000123Krasimira Marinova Nedelcheva MD General Practice
2000000122Krasimira Todorova Ilieva MD General Paediatrics
2000000124Larisa Evgenievna Minkova MD General Paediatrics
2000000522Lilia Bogomilova Boycheva MD
2000000126Lilia Ruseva Katsarkova MD General Paediatrics
2000000127Lilia Svetoslavova Slavova MD General Paediatrics
2000000382Lyuba Zlateva Yordanova MD Ophthalmology
2000000129Lyubomir Minkov Minkov MD Obstetrics and Gynaecology
2000000130Lyubomir Petrov Boychev MD Obstetrics and Gynaecology
2000000131Lyudmil Stefanov Dyakonov MD Emergency Medicine
2000000132Lyudmila Ivanova Mihaylova MD Psychiatry
2000000133Mara Neykova Ilieva MD Clinical Microbiology
2000000135Margarita Stoyanova Terezenova MD General Practice
2000000138Margarita Hristova Mancheva MD Internal Medicine
2000000136Margarita Hristova Paunova-Drumeva MD Internal Medicine
2000000137Margarita Hristoforova Katsarkova-Katrazanova MD Internal Medicine, Endocrinology and Metabolic diseases
1900000427Margarita Yankova Hristozova MD Clinical Laboratory
2000000438Marian Ganchev Kerchev MD Specialist General Medicine / Deputy Employee
2000000140Mariana Kostova Zlateva MD General Paediatrics
2000000141Mariana Peneva Peneva-Marinova MD Internal Medicine, General Practice
2000000143Marin Vladimirov Raychev MD Surgery
0400001569Marina Nikolaevna Girskaya MD
2000000518Maristela Krasimirova Cherneva MD
2000000147Maria Ivanova Marinova MD General Paediatrics, Communicable Diseases