Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Ruse

Displaying 751-770 of 770 results.
UINFILENAMESPECIALTY
1900000768Tsvetodara Kaneva Kuneva MD Internal Medicine, Endocrinology and Metabolic diseases
1900000995Tsvetomira Dobreva Dobreva MD
2400000527Tsvetomira Marinova Baranska MD Imaging Diagnostic
1900000924Tsvetomira Plamenova Avramova MD
1900000770Tsetska Iskarova Petkova MD Imaging Diagnostic
1900000771Tsonyu Kirilov Stefanov MD Cardiology
1900000772Chavdar Avramov Valchev MD Sports Medicine
1900000774Sharlota Izidor Ayzner-Dikova MD
1900001073Shenay Shinasi Veli MD
0900000786Shermin Erbin Shukri MD
1800000364Shefket Azis Shefki MD Anesthesiology and Intensive Care
1900000781Yuliana Georgieva Ivanova MD General Practice
1900000779Yuliyan Stefanov Stefanov MD Internal Medicine
1900000780Yuliyan Yankov Nedelchev MD
1900000782Yuliyana Tsoneva Atanasova-Koleva MD Internal Medicine, General Practice
2300010004Yuriy Iliev Dzhunov MD Surgery
1900000837Yuriy Nikolov Yovkov MD Internal Medicine
1900000786Yana Ivanova Gavrailova MD
1900000788Yanka Dobreva Hristova MD Internal Medicine, Nephrology
1900000789Yanko Yankov Nedelchev MD Psychiatry