Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Pernik

Displaying 326-334 of 334 results.
UINFILENAMESPECIALTY
1500000462Tsetska Stefanova Andonova MD Clinical Microbiology
1500000465Yuliana Staykova Madzharska-Dzherekarova MD Ophthalmology
1500000466Yuliy Metodiev Makarov MD Psychiatry
1500000467Yulia Dimitrova Takova MD General Paediatrics
1500000469Yulia Hristoforova Ivanova MD Internal Medicine, Endocrinology and Metabolic diseases
1500000470Yuri Donchev Lenev MD Oto-rhino-laryngology, Community Medicine and Health Management
1500000471Yavor Iliev Rangelov MD Internal Medicine, Cardiology
1500000473Yavor Stefanov Boyanov MD Internal Medicine, Respiratory Medicine
1500000475Yaroslav Todorov Yakimov MD Anesthesiology and Intensive Care