Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Pernik

Displaying 301-325 of 325 results.
UINFILENAMESPECIALTY
1500000430Stefan Dobrev Tserovski MD Urology
1500000435Stoycho Nikolov Hristov MD
1500000540Stoyan Yordanov Ignatov MD General Paediatrics
1500000439Tanya Dimitrova Dimitrova MD Clinical Laboratory
1500000440Tanya Kostadinova Doychinova MD Internal Medicine, Endocrinology and Metabolic diseases
1500000441Tatyana Angelova Bankova MD
1500000443Tatyana Vasileva Harizanova-Manolova MD Internal Medicine, General Practice
1500000447Todorka Ilieva Rangelova MD Imaging Diagnostic
1500000448Tomislav Vasilev Lyubenov MD General Practice
1500000452Hristina Borisova Mihaylova-Kostova MD General Paediatrics
1500000455Hristo Ivanov Vaglenov MD Orthopaedics and Traumatology
1500000456Hristo Michev Hristov MD Obstetrics and Gynaecology
1500000457Hristo Nikolaev Gamzov MD Internal Medicine, Occupational Medicine
1500000458Tsveta Georgieva Pencheva-Tile MD Pathophysiology, Imaging Diagnostic
1500000501Tsvetan Bozhichkov Georgiev MD Surgery
1500000460Tsvetelina Dimitrova Yoneva MD Internal Medicine, Rheumatology
1500000462Tsetska Stefanova Andonova MD Clinical Microbiology
1500000465Yuliana Staykova Madzharska-Dzherekarova MD Ophthalmology
1500000466Yuliy Metodiev Makarov MD Psychiatry
1500000469Yulia Hristoforova Ivanova MD Internal Medicine, Endocrinology and Metabolic diseases
1500000470Yuri Donchev Lenev MD Oto-rhino-laryngology, Community Medicine and Health Management
1500000471Yavor Iliev Rangelov MD Internal Medicine, Cardiology
1500000473Yavor Stefanov Boyanov MD Internal Medicine, Respiratory Medicine
1500000474Yanko Aleksandrov Mihaylov MD Surgery, Vascular Surgery
1500000475Yaroslav Todorov Yakimov MD Anesthesiology and Intensive Care