Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Pernik

Displaying 226-250 of 325 results.
UINFILENAMESPECIALTY
1500000311Mileti Petrov Vasilev MD Internal Medicine
1500000313Milka Milkova Stoycheva MD Oto-rhino-laryngology
1500000523Milko Vasilev Hinovski MD Orthopaedics and Traumatology
1500000314Milko Panteleev Milkov MD Orthopaedics and Traumatology
2300006538Miroslav Mitev Mitev MD Imaging Diagnostic
1500000317Miroslava Nenova Nesheva-Andonova MD Emergency Medicine, Clinical Allergology
1500000318Mitko Vasilev Kostadinov MD
1500000544Nadya Aleksandrova Petrova MD Oto-rhino-laryngology
1500000559Natallia Dmitrievna Spasova MD
1500000323Natalia Ilieva Kotseva-Valyanova MD Internal Medicine, Respiratory Medicine
1500000324Natalia Todorova Leneva MD Imaging Diagnostic
1500000554Nevelina Krasimirova Tsankova MD Specialist General Medicine / Deputy Employee
1100000404Nevena Simeonova Koilichka MD General and Clinical Pathology
1500000328Neli Marinova Krasteva-Nenkova MD Internal Medicine, General Practice
1500000329Neshko Georgiev Petkov MD Internal Medicine
1500000332Nikolay Georgiev Andreev MD General Practice
1500000333Nikolay Georgiev Petkov MD Internal Medicine
2300013115Nikolay Emilov Spiridonov MD
1500000334Nikolay Ivanov Aleksov MD Internal Medicine, Cardiology
1500000336Nikolay Lyubomirov Radulov MD Obstetrics and Gynaecology
1500000339Nikolay Rafailov Nikolov MD Transfusion Haematology
1500000341Nina Stamenova Georgieva MD
1500000343Nora Yotova Aleksova MD Anesthesiology and Intensive Care
1500000347Olga Stoyanova Metodieva MD General Paediatrics
0200000647Orlin Gospodinov Tsvetkov MD Surgery