Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Lovech

Displaying 426-438 of 438 results.
UINFILENAMESPECIALTY
1200000617Tsvetozar Mihaylov Todorov MD
1200000620Tsvetolyuba Ivanova Genkova-Gecheva MD Obstetrics and Gynaecology
1200000621Tsvetomila Vasileva Dudevska-Vachevska MD Internal Medicine
1200000623Tsvetomir Stoyanov Stoyanov MD Oto-rhino-laryngology
1200000714Tsvetomir Hristov Hristov MD
1200000624Tsvetomira Petkova Stoyanova MD
1200000625Tsenka Georgieva Yordanova MD Ophthalmology
1200000626Tsenka Ivanova Angelova MD Internal Medicine
1200000629Tsetsa Hristova Kirova MD Transfusion Haematology
1200000630Tsocho Vasilev Tsochev MD General Practice
1200000631Yuliana Angelova Antimova-Nankova MD Internal Medicine, General Practice
1200000632Yulia Igneva Atanasova MD Hygiene of children and youth
1200000633Yulia Hristova Ilieva-Marinova MD Obstetrics and Gynaecology