Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Kyustendil

Displaying 126-150 of 402 results.
UINFILENAMESPECIALTY
1100000211Emil Boyanov Davidkov MD Obstetrics and Gynaecology
1100000213Emil Zinoviev Lazov MD Orthopaedics and Traumatology
1100000215Emil Kirilov Gogov MD
1100000216Emil Nikolaev Nikolov MD Neurology
1100000217Emilia Aleksandrova Stoyanova MD Anesthesiology and Intensive Care
1100000218Emilia Asenova Bacheva MD General Paediatrics
1100000219Emilya Atanasova Tsvetkova MD Internal Medicine, General Practice
1100000222Emilia Georgieva Stoyneva MD Neurology
1100000223Emilia Todorova Hranova MD Internal Medicine, General Practice
1100000224Eni Milchov Lefterov MD Surgery
1100000226Erik Stanislavov Rusetski MD Obstetrics and Gynaecology
1100000228Zhivko Ivanov Nedelchev MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
1100000232Zdravka Borisova Stoyanova MD Internal Medicine, Clinical Microbiology
1100000234Zdravko Georgiev Georgiev MD Urology
1100000235Zlatko Kostadinov Velichkov MD Surgery
1100000236Zorka Vasileva Belcheva MD General Practice
1100000237Zoya Konstantinova Zelenkova MD General Paediatrics
1100000240Ivan Georgiev Chaushev MD Surgery
1100000245Ivan Hristov Piponov MD Orthopaedics and Traumatology
1100000250Ilian Manolov Miltenov MD Ophthalmology
1100000251Iliana Boyanova Spasova MD Internal Medicine, General Practice
1100000252Iliana Draganova Krasteva MD Epidemiology of the Communicable Diseases
1100000253Iliana Yordanova Gogeva MD General Paediatrics, General Practice
1100000254Iliana Nikolova Trencheva MD Psychiatry
1100000256Iliya Kirilov Shikov MD General Practice