Документи при прехвърляне на членството от една колегия в друга

Документи при прехвърляне на членството от една колегия в друга

За прехвърляне на членството от една колегия към друга /извън случаите по чл34 /7/ от устава на БЛС/ се подава заявление в колегията по настоящо членство. В заявлението се посочва единствено към коя колегия следва да се пренасочи членството. Преди приемане и обработка на заявлението следва да бъде заплатен дължимия към момента членски внос /ако има налично задължение/;

В новата/приемащата колегия се представят следните документи:

  1. Отчислителна бележка от съответното РЛК при преместване /оригинал/, възможно е да бъде изпратена по служебен път към приемащата колегия;
  2. Заявление за вписване в РЛК на БЛС /по образец, в офиса на РЛК/;
  3. Диплома за завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност „Медицина” – оригинал;
  4. Документ/и за придобита специалност или за научна степен и звание - при наличие на такива - оригинал;
  5. Трудова и/или осигурителна книжка /за справка/ удостоверяващи месторабота и стаж – чл.3 (1) и чл.32 (3)т.4 от ЗСОЛЛДМ;
  6. Свидетелство за съдимост - оригинал;
  7. Портретна снимка - актуална към момента /на хартия, файл или направена в офиса на РЛК/;
  8. Разрешение за дългосрочно пребиваване и работа в страната - за чужди граждани – оригинал, чл.32 (3)т.6 от ЗСОЛЛДМ ;
  9. Лекарите, чужди граждани и граждани на държава - членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, или български граждани завършили извън РБългария, прилагат към заявлението за вписване удостоверение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия, както и удостоверение за признаване на специализация, при наличие на такава, издадени от министъра на здравеопазването по реда на Закона за признаване на професионални квалификации – оригинал - чл.32 (4) от ЗСОЛЛДМ. В случаите, когато професионалната квалификация не се признава от МЗ, се прилага протокол за издържан приравнителен изпит съгласно Заповед на МЗ в съответен МУ- чл.186, ал. 3 т.3;
  10. Други документи/декларации регламентирани в РЛК

Документите, без тези по т.1,2 и 6, се представят при необходимост за сверка и актуализиране на данните;

Внимание! Документите се подават лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно с изричен текст за представителство пред съсловната организация;

Вписването при прехвърляне на членство се извършава в законовия 14 дневен срок - чл.33 (2) от ЗСОЛЛДМ. След него започват да текат сроковете за издаване на различните видове удостоверения и документи;

Всеки член на БЛС, вписани в регистъра на районната колегия, е длъжен да заяви за вписване промяна на обстоятелствата по неговата регистрация /смяна на име, придобиване на специалност, смяна на месторабота и др./в 10-дневен срок от настъпване на съответната промяна - чл.32 (2) от ЗСОЛЛДМ;

Документите се издават и приемат в съответните регионални офиси на БЛС, съответно на изпращащата и приемаща колегии;