Документи за възстановяване на членство

Документи за възстановяване на членство

Прекратяването на членството/свалянето от регистъра става по ред и начин разписани в чл. 37 а от Устава на БЛС. Прекратяването на членството може да бъде по желание /майчинство, пенсиониране, работа в чужбина, заболяване и др./ или по силата на съдебен или административен акт или поради неплащане на чл.внос, чл.37а,/1/т.4;

Възстановяването на членството става при отпадане на причините за неговото прекратяване и чрез писмено заявление до Колегията където членството е прекратено. В друга колегия членството не може да бъде възстановено!

Набор от документи необходим за възстановяване на членството, на лекари свалени от Националния регистър съгласно Устава на БЛС.

  1. Заявление за възстановяване на членството /по образец, в офиса на РЛК/;
  2. Документ, удостоверяващ заплащането на дължимия членски внос /внася се целия дължим членски внос, съгласно Устава на БЛС и РЛК/.
  3. Свидетелство за съдимост - оригинал;
  4. Трудова и/или осигурителна книжка /за справка/ удостоверяващи месторабота и стаж – чл.3 (1) и чл.32 (3)т.4 от ЗСОЛЛДМ;
  5. За лекари чужди и български граждани упражнявали професията в чужбина – Документ за добра практика /Good Standing/ издаден от съответната съсловна организация или упълномощена институция;
  6. Други документи/декларации регламентирани в РЛК и документи необходими за актуализиране на данните по преценка на РЛК;

Внимание! Документите се подават лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно с изричен текст за представителство пред съсловната организация;

Вписването при възстановяване на членство се извършава в законовия 14 дневен срок - чл.33 (2) от ЗСОЛЛДМ. След него започват да текат сроковете за издаване на различните видове удостоверения и документи;

Всеки член на БЛС, вписани в регистъра на районната колегия, е длъжен да заяви за вписване промяна на обстоятелствата по неговата регистрация /смяна на име, придобиване на специалност, смяна на месторабота и др./в 10-дневен срок от настъпване на съответната промяна - чл.32 (2) от ЗСОЛЛДМ;

Документите се приемат в съответния регионален офис на БЛС;